Semalt hünärmeninden soraň: Google işimi Google işim üçin ulanmagyň peýdasy barmy?

“Google My Business” kiçi kärhanalar üçin elýeterli bolsa, indi ýerli seo gözleg motory optimizasiýa hyzmatlaryndan işjeň peýdalanyp bilersiňiz.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun, programmanyň KOK-lara mugt hasaby döretmäge mümkinçilik berýändigini, bu işiň onlaýn görnüşde nähili peýda bolup biljekdigini dolandyryp biljekdigini kepillendirýär.

Google habarlarynyň işleýşi

Google-da iş ýerleşdirmek gaty ýönekeý. “My Business” dolandyryş paneline gireniňizde, ekranyň çep tarapynda bolmaly “ýazgylar” meýdanyna geçiň. Şol ýerden täze ýazgy döretmek mümkinçiligi bar. Kärhanalar bu ýazgylary ulanyp bilerler:

  • Gündelik aýratynlyklary ýa-da täze mahabatlary yglan ediň
  • Islendik täze ýa-da ýetip gelýän wakalary wagyz ediň
  • Iň köp satylýan önümleri ýa-da täze ýazgylary belläň

Google ýazgylaryny ulanyňmy ýa-da ýok?

Google ýazgylaryny ulanmagyň peýdasy henizem täze bolany üçin kesgitlemek kyn. Sahypanyň görünişini hasaplamak mümkin däl we Google ýazgylaryň çäklendirmelerini doly synagdan geçirmedi. Şeýle-de bolsa, uly mümkinçilikleriniň bardygyny görkezýän ýazgy döretmek aňsat we erkin.

Google-yň iň oňat tejribeleri

Google-a degişli beýleki hemme zat ýaly, ýazgylaryny döretmekde we dolandyrmakda hökman ýerine ýetirilmeli iň oňat tejribeler bar.

Dil ýaly mahabat we satuwdan aşa gaça duruň

Google "BOGO 50% arzanladyş" ýaly arzanladyş berýän ýaly gödek dilleri ulanmagy gadagan edýär. spam mahabaty hökmünde garaýarlar. Gözleg algoritmleri şular ýaly ýazgylaryň köpüsini alsa, ony aýyrýarlar we eýesine jeza berýärler. Müşderilere häzirki işiň nämedigini bilýän organiki maglumatlary satmak mümkinçiligini ulanmaly.

Her ýazgyda mümkin boldugyça köp maglumat goşup suratlandyryň

“Google” maglumatlary doldurmak üçin birnäçe boş meýdan berýändigi sebäpli, mümkin boldugyça köp maglumat doldurmagy telekeçiniň özüne bagly. Gözüňi özüne çekiji sözbaşylar we gowy gönükdirilen suratlar ulanyjynyň ünsüni özüne çekmäge we saýta sürmäge kömek etmelidir. Käwagt müşderiler bu ýazgy hakda jikme-jik mazmuny gaty peýdaly hasaplaýarlar. Bulardan başga-da, maglumat näçe köp bolsa, algoritmleriň gözleg açar sözüni ele almak mümkinçiligi şonça-da ýokarydyr.

Wagtynda we şahsy

Platformadaky ýazgylar wagt duýgur meseleler barada habar bermeli. Degişli bolmaklaryny bes edenlerinde, olary hemişelik ýok etmek ýa-da başga bir maksat bilen hyzmat etmek üçin täzeden işlemek mümkinçiligi bar. Theazgylar bilen şahsylaşmak, ýerli maksatly diňleýjilere belli bir özüne çekijiligi üpjün edýär.

SEOerli SEO meýilnamasyna üns bermäň

Gözleg reýtingi üznüksiz bir iş we ýerli gözleg motory optimizasiýa hyzmatlaryny goldamak üçin edilmeli tagallalar bolmaly. Bu has köp baglanyşygy özüne çekmegi, ýerli sarp edijilere aç-açan mazmun öndürmegi we oňyn synlary ýygnamagy aňladýar.

Postsazgylaryň kiçi telekeçi üçin näderejede peýdaly boljakdygy barada hiç zat aýdylmaýar, ýöne markalary üçin wakalary, teklipleri we täzelikleri wagyz etmekde kömek edip biler.

mass gmail